TWPC: 4.48 THB +0.04(0.90%)
Investor Relations

"มั่นใจเรื่องคุณภาพ มาตรฐานสากล
สะอาด ปลอดภัยจากการปนเปื้อน"

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล
GMP, HACCP, ISO 9001, BRC