TWPC: 3.88 THB +0.04(1.04%)
Investor Relations

"มั่นใจเรื่องคุณภาพ มาตรฐานสากล
สะอาด ปลอดภัยจากการปนเปื้อน"

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล
GMP, HACCP, ISO 9001, BRC