TWPC: 5.35 THB -0.05(-0.93%)
Investor Relations

"มั่นใจเรื่องคุณภาพ มาตรฐานสากล
สะอาด ปลอดภัยจากการปนเปื้อน"

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล
GMP, HACCP, ISO 9001, BRC