TWPC: 4.18 THB -0.02(-0.48%)
Investor Relations

"มั่นใจเรื่องคุณภาพ มาตรฐานสากล
สะอาด ปลอดภัยจากการปนเปื้อน"

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล
GMP, HACCP, ISO 9001, BRC