TWPC: 3.64 THB -0.10(-2.67%)
Investor Relations

"มั่นใจเรื่องคุณภาพ มาตรฐานสากล
สะอาด ปลอดภัยจากการปนเปื้อน"

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล
GMP, HACCP, ISO 9001, BRC