ธุรกิจหลัก

การประกอบธุรกิจหลักของบริษัทสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ ผลิตภัณฑ์แป้งและที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์แป้งและที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไทยนำมันสำปะหลัง จำกัด บริษัท ดี ไอ จำกัด บริษัท ไทยวาอัลฟาสตาร์ช จำกัด Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company, Vietnam Tapioca Company Limited และ บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด โดยสินค้าของบริษัทฯ ในกลุ่มนี้ได้แก่ แป้งมันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลังดัดแปร กลูโคสไซรัป แป้งข้าว และอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับวุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยว ซึ่งดำเนินการโดย บริษัทฯ โดยใช้ แป้งถั่ว แป้งมันฝรั่ง แป้งมันสำปะหลัง และข้าวเจ้าเป็นวัตถุดิบ และมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ วุ้นเส้น สินค้าของบริษัทฯ ในกลุ่มนี้ ได้แก่ วุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ วุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยวพร้อมปรุง และวุ้นเส้นและก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป

อ่านเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

ไทยวาได้สร้างสรรค์นวัตกรรม “ROSECO a series” เทอร์โมพลาสติกจากแป้งมันสำปะหลังที่มีความเฉพาะตัว สามารถนำไปประยุกต์ได้ในหลากหลายการใช้งาน เช่น บรรจุภัณฑ์ต่างๆ (ถุงหิ้ว ขวด ช้อนส้อม) สินค้าสำหรับใช้ในการเกษตร สินค้าอุปโภค เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยการถือครองที่ดินที่มีศักยภาพในการลงทุนกระจายอยู่ในภาคเหนือ อีสานตอนบน กลาง ตะวันออก และตะวันตกของประเทศ ทั้งนี้ การลงทุนในที่ดินจะมีความเสี่ยงในการลงทุนค่อนข้างน้อยกว่าการลงทุน ในทรัพย์สินชนิดอื่น เนื่องจากสภาพของที่ดินที่ไม่มีการเสื่อมราคา ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถได้รับผลตอบแทนจากราคาขายในอนาคตที่มีแนวโน้มสูงขึ้นตามเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของประเทศ อย่างไรก็ตาม สำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีโครงการพัฒนาที่ดินเหล่านั้น

การลงทุนในหุ้นสามัญ

บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรอปิคอล รีสอร์ท จำกัด โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 2.09 และ 19.80 ของทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของแต่ละบริษัทตามลำดับ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจที่นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ