ร่วมงานกับเรา

ทรัพยากรบุคคล ถือเป็นหัวใจและกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เราได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ โดยเล็งเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพ จึงมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเองผ่านการเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการส่งเสริมความสามารถและการสร้างภาวะผู้นำเพื่อเติบโตไปพร้อมๆกับองค์กร

ปัจจุบันกลุ่มบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่ร่วมงานกับเราทั้งหน่วยงานในประเทศไทยและหน่วยงานในประเทศเวียดนามรวมทั้งสิ้นกว่า 2,800 คน เรามีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ให้กับพนักงานหลากหลายรูปแบบนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสประจำปีเรายินดีที่จะได้ร่วมงานกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ กระตือรือร้น ทำงานเชิงรุก มีความคิดสร้างสรรค์ และมีจริยธรรม โดยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างองค์กรให้พัฒนาและก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน