การลงนาม Women’s Empowerment Principles (WEPs)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานอย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล โดยมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางาน การจ้างงาน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ การฝึกอบรม การมอบหมายงาน และการเลื่อนตำแหน่ง นอกจากนี้เรายังสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและความเป็นผู้นำของพนักงานหญิงด้วยการประเมินที่มีมาตรฐาน บริษัทมุ่งมั่นที่จะจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการทำงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมได้รับการสนับสนุนอย่างเท่าเทียมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าของผู้ร่วมงานทุกคน ตลอดจนจิตสาธารณะ ด้วยเหตุนี้ บุคลากรของเราจึงมีสำนึกในคุณค่าและบรรลุศักยภาพสูงสุด

โฮ เรน ฮวา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร