นายโฮ กวงปิง

ประธานกรรมการบริษัทฯ

ดูเพิ่มเติม
นายเอเรียล พี วีร่า

กรรมการ

ดูเพิ่มเติม
นายโฮ กวงจิง

กรรมการ

ดูเพิ่มเติม
นายโฮ เรน ฮวา

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดูเพิ่มเติม
นายอำนาจ สุขประสงค์ผล

กรรมการ
ที่ปรึกษาอาวุโส-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดูเพิ่มเติม
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

กรรมการอิสระ

ดูเพิ่มเติม
นายสุภัค ศิวะรักษ์

กรรมการอิสระ

ดูเพิ่มเติม
นายชนินทร์ อรรจนานันท์

กรรมการอิสระ

ดูเพิ่มเติม
นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล

กรรมการอิสระ

ดูเพิ่มเติม
นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ดูเพิ่มเติม
นางโฮ เรน ยุง

กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร

ดูเพิ่มเติม
นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์

กรรมการอิสระ

ดูเพิ่มเติม
ตารางความรู้ความเชี่ยวชาญของกรรมการ
ความรู้ความเชี่ยวชาญของกรรมการ ดาวน์โหลด