นายโฮ กวงปิง

ประธานกรรมการบริษัทฯ

ดูเพิ่มเติม
นายเอเรียล พี วีร่า

กรรมการ

ดูเพิ่มเติม
นายโฮ กวงจิง

กรรมการ

ดูเพิ่มเติม
นายโฮ เรน ฮวา

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดูเพิ่มเติม
นายอำนาจ สุขประสงค์ผล

กรรมการ
Senior Advisor to CEO

ดูเพิ่มเติม
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

กรรมการอิสระ

ดูเพิ่มเติม
นายสุภัค ศิวะรักษ์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

ดูเพิ่มเติม
นายชนินทร์ อรรจนานันท์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดูเพิ่มเติม
นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล

กรรมการอิสระ

ดูเพิ่มเติม
นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล

กรรมการ
Chief Operating Officer

ดูเพิ่มเติม
นางโฮ เรน ยุง

กรรมการ

ดูเพิ่มเติม
นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์

กรรมการอิสระ

ดูเพิ่มเติม
นายซูเวียร์ วาร์มา

กรรมการอิสระ

ดูเพิ่มเติม
ตารางความรู้ความเชี่ยวชาญของกรรมการ
ความรู้ความเชี่ยวชาญของกรรมการ ดาวน์โหลด