ค่านิยมองค์กร

สมรรถนะหลัก

ยึดมั่นต่อมาตรฐาน
มุ่งเน้นการปฏิบัติงาน
การแสวงหาสิ่งใหม่ๆ และการยอมรับความเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
การทำงานเป็นทีม