นายโฮ เรน ฮวา

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดูเพิ่มเติม
นายอำนาจ สุขประสงค์ผล

กรรมการ
ที่ปรึกษาอาวุโส-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดูเพิ่มเติม
นายประทีป เลิศวัฒนากิจกุล

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ดูเพิ่มเติม
นางอรอนงค์ วิชชุชาญ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ดูเพิ่มเติม
นางสาวนฤมล ศรีสุมะ

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและการพัฒนา

ดูเพิ่มเติม