รายปี
รายไตรมาส

(หน่วย: ล้านบาท)

รายปี
อัตรากำไรขั้นต้น

(หน่วย: ล้านบาท)

รายปี
อัตรากำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

ROA
ROE
ROCE

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ 2561 2562 2563 2564 2565 2566
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์ 7,073 7,868 8,120 8,604 8,722 9,403
หนี้สิน 1,206 2,573 2,914 3,070 3,078 4,008
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,866 5,295 5,206 5,534 5,644 5,394
รายได้จากการขาย 7,248 7,323 7,090 9,105 10,421 10,231
กำไรขั้นต้น 1,185 1,190 1,114 1797 1,858 1,544
EBITDA 557 526 571 969 923 604
กำไรสุทธิ 197 68 38 323 298 47
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น 16.3% 16.2% 15.7% 19.7% 17.8% 15.1%
อัตรากำไรสุทธิ 3.1% 0.9% 0.5% 3.5% 2.9% 0.5%
ROA 3.0% 1.0% 0.4% 4.2% 3.4% 0.3%
ROE 4.0% 1.5% 0.7% 7.0% 5.7% 0.5%
ROCE 4.5% 2.5% 1.6% 7.8% 6.0% 1.7%