รายปี

(หน่วย: ล้านบาท)

รายปี
อัตรากำไรขั้นต้น

(หน่วย: ล้านบาท)

รายปี
อัตรากำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

ROA
ROE
ROCE

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ 2560 2561 2562 2563 2564 1Q/2565
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์ 7,116 7,073 7,868 8,120 8,604 9,029
หนี้สิน 1,210 1,206 2,573 2,914 3,070 3,336
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,906 5,866 5,295 5,206 5,534 5,693
รายได้จากการขาย 6,265 7,248 7,323 7,090 9,105 2,465
กำไรขั้นต้น 1,383 1,185 1,190 1,114 1797 579
EBITDA 848 557 526 571 969 348
กำไรสุทธิ 493 197 68 38 323 167
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น 22.1% 16.3% 16.2% 15.7% 19.7% 23.5%
อัตรากำไรสุทธิ 8.0% 3.1% 0.9% 0.5% 3.5% 6.8%
ROA 8.0% 3.0% 1.0% 0.4% 4.2% 7.9%
ROE 10.0% 4.0% 1.5% 0.7% 7.0% 13.4%
ROCE 8.0% 4.5% 2.5% 1.6% 7.8% 14.0%