รายปี
รายไตรมาส

(หน่วย: ล้านบาท)

รายปี
อัตรากำไรขั้นต้น

(หน่วย: ล้านบาท)

รายปี
อัตรากำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

ROA
ROE
ROCE

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ 2561 2562 2563 2564 2565 1Q/2566
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์ 7,073 7,868 8,120 8,604 8,722 9,301
หนี้สิน 1,206 2,573 2,914 3,070 3,078 3,564
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,866 5,295 5,206 5,534 5,644 5,737
รายได้จากการขาย 7,248 7,323 7,090 9,105 10,421 2,517
กำไรขั้นต้น 1,185 1,190 1,114 1797 1,858 484
EBITDA 557 526 571 969 923 254
กำไรสุทธิ 197 68 38 323 298 85
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น 16.3% 16.2% 15.7% 19.7% 17.8% 19.2%
อัตรากำไรสุทธิ 3.1% 0.9% 0.5% 3.5% 2.9% 3.4%
ROA 3.0% 1.0% 0.4% 4.2% 3.4% 3.6%
ROE 4.0% 1.5% 0.7% 7.0% 5.7% 6.3%
ROCE 4.5% 2.5% 1.6% 7.8% 6.0% 7.1%