ชื่อบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ "TWPC"
สำนักงานใหญ่ อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 เลขที่ 21/11, 21/13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2285 0040
โทรสาร +66 2285 0255
เว็บไซต์ www.thaiwah.com
ประกอบธุรกิจหลัก ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง และอาหารจากแป้ง ประเภทวุ้นเส้นก๋วยเตี๋ยว และสาคู
เลขทะเบียนบริษัทฯ 0107558000423
ทุนจดทะเบียน 880,420,930 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 880,420,930 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 880,420,930 หุ้น