โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ :

1= จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2= จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3= จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4= จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

5= จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

6= หยุดดำเนินกิจการ