สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท
การแก้ไขรายชื่อผู้สอบบัญชีสำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
การจ่ายเงินปันผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 การลดจำนวนกรรมการ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย (แก้ไข)
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
การจ่ายเงินปันผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 การลดจำนวนกรรมการ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย (แก้ไข)
การจ่ายเงินปันผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 การลดจำนวนกรรมการ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย