การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เรื่องข้อเสนอจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 การแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย การตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ และอื่น ๆ (แก้ไข Template)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เรื่องข้อเสนอจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 การแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย การตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ และอื่น ๆ
การแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
การแต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน