รายงานความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เรื่องการอนุมัติงบการเงิน สำหรับไตรมาส 2/2566 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
การปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจของ BIOTEC MINT NEX TWPC และ WAVE
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 14.4)
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เรื่องการอนุมัติงบการเงิน สำหรับไตรมาส 1/2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในต่างประเทศ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
การจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท