WHY

เพื่อสร้างความยั่งยืนด้วยแนวทางลดขยะเป็นศูนย์เพื่อโลกที่ดีกว่า

HOW

ด้วยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความรู้ในด้านแป้งของไทยวาที่มีมามากกว่า 75 ปี รวมไปถึงความร่วมมือที่เหนียวแน่น และแข็งแกร่งกับลูกค้าของเรา

WHAT

เราเป็นผู้ผลิตเรซินเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช และเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชคอมปาวด์ จากแป้งดัดแปรที่มีคุณภาพสูง เพื่อสร้างเรซินพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถนำไปผลิตเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้ง ขวดพลาสติก ภาชนะพลาสติก ไปจนถึงสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภค

เราทำงานอย่างต่อเนื่องร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษให้ตรงกับความต้องการและการใช้งานของลูกค้า

ในฐานะที่เราเป็นผู้ปลูก และผู้แปรรูปแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นหนึ่งในอาหารที่มีประโยชน์ที่หลากหลายมากที่สุด เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรเพื่อ "ส่งมอบอาหารให้แก่โลก" ไปพร้อมกับการพัฒนาวิถีชีวิตและการอนุรักษ์ผืนแผ่นดินที่เราเรียกว่า "บ้าน"

ในปัจจุบันพลาสติกได้กลายมาเป็นสิ่งที่จำเป็นในสังคมยุคใหม่ ผลิตภัณฑ์พลาสติกจึงได้มีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้เกิดเป็นปัญหา "ขยะพลาสติกที่มากเกินไป" โดยขยะพลาสติกมีทั้งปนเปื้อนอยู่ในน้ำและในดินที่เป็นแหล่งผลิตอาหาร ดังนั้น ขยะพลาสติกจึงกลายเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบจัดการ

พวกเราชาวไทยวาเป็นลูกหลานของแผ่นดิน เราต่างเคารพธรรมชาติที่ทำให้เราได้ดำเนินธุรกิจนี้มาเป็นเวลามากกว่า 75 ปี

เราได้คิดค้นวิธีการที่ดียิ่งขึ้นในการแก้ไขปัญหาโดยไม่สร้างขยะให้กับน้ำและดิน

Roseco Mulch Film

เราให้ความสำคัญกับโลกใบนี้มากที่สุดด้วยการสร้างพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพได้อย่างสมบูรณ์ เราพร้อมจับมือไปกับคุณเพื่อสร้างแนวทางลดขยะเป็นศูนย์และสร้างสรรค์โลกที่ดีกว่าเดิมร่วมกัน