14 ผลลัพธ์
Officer – R&D (Application Lab) : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน:
 • Ban Chang - Rayong
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาพอลิเมอร์ วัสดุศาสตร์ เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี ในสาย R&D, QC ในโรงงานอุตสาหกรรม หากมีประสบการณ์ในธุรกิจพลาสติก พอลิเมอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และ Starch
 • มีประสบการณ์ด้านการทำ Lab test ตรวจสอบ เก็บผลทดสอบ และทำรายงานสรุปผล
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้
 • มีทักษะการสื่อสารดี มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม แก้ปัญหาได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรับผิดชอบ:
 • ดำเนินการงานด้าน New product development ตรวจสอบ เก็บผลทดสอบ สรุปผลใน Trial report & technical database
 • ควบคุมให้ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ bioplastic ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • ดูแลและวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ใน application lab และเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพต่าง ๆ ที่สนับสนุนกระบวนการผลิต bioplastic ในระยะรายเดือนและรายปี
 • ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 และระบบระบบควบคุมมาตรฐานคุณภาพ
 • เข้าร่วมและปฏิบัติงานตามกิจกรรมการปรับปรุงของฝ่ายผลิต bioplastic
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Ban Chang - Rayong
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโพลิเมอร์ วิทยาศาสตร์โพลิเมอร์ วิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ อุตสาหกรรมการผลิต หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจ Plastic หรือ Bioplastic และผ่านการเป็นผู้ควบคุมงานมาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสารดี ความเป็นผู้นำ สามารถแก้ปัญหาได้ดี
 • สามารถใช้ MS-Office ได้
ความรับผิดชอบ:
 • ควบคุมการผลิตของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • ควบคุม ติดตาม แก้ปัญหาปัจจัยการผลิต เช่น แรงงานการผลิต วัตถุดิบ
 • ควบคุมและตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตให้ได้ตามคุณภาพและเป็นไปตามแผนการผลิต
 • วิเคราะห์และรายงานปัญหา รวมทั้งจัดทำรายงานการผลิต
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Tha Khantho - Kalasin
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี สาขาการผลิต เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหาร และผ่านการเป็นผู้ควบคุมงานมาอย่างน้อย 4-6 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน GMP HACCP ISO 9001-2015
 • มีทักษะการสื่อสารดี ความเป็นผู้นำ สามารถแก้ปัญหาได้ดี
 • สามารถใช้ MS-Office ได้
ความรับผิดชอบ:
 • ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • ควบคุม ติดตาม แก้ปัญหา เรื่องปัจจัยการผลิต ได้แก่ แรงงานผลิต วัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต กระบวนการผลิตในเรื่องของเวลา ปริมาณ คุณภาพ ให้บรรลุตามเป้าหมายการผลิต
 • วิเคราะห์และรายงานปัญหาด้านการผลิต
 • จัดทำรายงานการผลิต
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Phimai - Nakhon Ratchasima
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี สาขางานวัดและควบคุม วิศวกรรมไฟฟ้า เคมี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานสอบเทียบเครื่องมือวัดในโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความรู้ด้านการ Calibrate เครื่องมือในห้อง Lab
 • สามารถใช้ Computer MS-Office, Minitab, C ได้เป็นอย่างดี
ความรับผิดชอบ:
 • จัดทำแผนสอบเทียบเครื่องมือวัดในโรงงาน
 • วิเคราะห์ข้อมูลที่สอบเทียบร่วมกับ Supplier เพื่อหาวิธีป้องกันปัญหา
 • รวบรวมและจัดเก็บเอกสารสอบเทียบให้เป็นระบบและ Update งานให้เป็นปัจจุบันได้
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Banglen - Nakhon Pathom
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรีสาขาการบริหารจัดการ, โลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าและขนส่ง ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล
 • สามารถใช้โปรแกรม MS:Office ได้และมีความรู้ความสามารถในโปรแกรม SAP
ความรับผิดชอบ:
 • วางแผนการการใช้พื้นที่จัดเก็บภายในคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำกับดูแลการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย
 • ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ โดยปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Banglen - Nakhon Pathom
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต, วิศวกรรมการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 – 5 ปี ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร หรือแปรรูปอาหาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ISO 9001 , GMP,HACCP,5S KAIZEN ,OEE
 • มีความรู้ในหลักการ TQM และระบบคุณภาพต่างๆ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS:Office ได้
ความรับผิดชอบ:
 • วางแผนการผลิต (วัตถุดิบ, เครื่องจักร, กำลังคน) และควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบรายงานการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ควบคุมการดำเนินงานของฝ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Banglen - Nakhon Pathom
คุณสมบัติ:
 • Bachelor's degree in Industrial Engineer, Production Engineer, Mechanical Engineering or related field.
 • At least 5 year of working experience in Production Engineer or Process Engineer in food industry.
 • Computer literate in Microsoft Office
 • Good command of English, both spoken and written.
 • Proactive, Initiative, good analytical, interpersonal & communication skills.
ความรับผิดชอบ:
 • Manage the production plan and ensure that production is performed in accordance with it.
 • Management of procuring raw materials in production to ensure that there is an adequate supply and that the target cost is achieved.
 • Control, maintain, and repair the machines to ensure that they are productive and efficient.
 • Analyze and approve material procurement requests for in-production equipment.
 • Manage workforce that they are effective and suitable for production.
 • Analyze and problem solve in the manufacturing process related to health, efficiency, and productivity.
 • Ensure that system operations, such as ISO, GMP, HACCP, safety, and the environment, are in order.
 • Assist with other responsibilities as directed by the supervisor.
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Bangkok - TW@CU Innovation hub at Chulalongkorn University
คุณสมบัติ:
 • Bachelor’s degree in food science, food technology, food engineering, production engineering, chemistry, or related field
 • 1-3 years of experience in R&D from food manufacturing, New graduate are welcome (For R&D New Ingredients position)
 • Good knowledge of process development in food industry and can adjust the machine for production process
 • Experience in carbohydrate or protein technology and have lab skills are preferable
 • Strong in communication skills, problem-solving, well-organized, logical mindset, and leadership
 • Good command of written and spoken both of Thai and English
 • Good computer literacy (Microsoft Office, Internet, E-mail)
 • Be able to work upcountry
ความรับผิดชอบ:
 • Research and develop NPD concepts, prototype, and improve new products from new ingredients.
 • Develop and define process design, key process parameter settings and new production technology for development of new product.
 • Conduct pre-launch production (pilot scale) of new products and process in collaboration with production and related department.
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Bangkok HQ - Thai Wah Tower (Sathorn)
คุณสมบัติ:
 • Proven experience as IT Operation, infrastructure and application support with more than 5 years experiences in the fields.
 • Bachelor's degree in Computer Science, IT or relevant field.
 • Strong hand on experiences in end user device management, Azure AD, M365 environment, Cloud computing, mobile and web applications support, and CCTV management.
 • Good knowledge of IT security and network foundation.
 • Strong service mind and good customer relationship management.
 • Problem-solving aptitude with "Can Do" attitude.
ความรับผิดชอบ:
 • Responsible in troubleshooting as 1st level end-user issues related to end user devices, server, network and application used in all company sites.
 • End user device installations, movement, upgrades, back-up, monitoring, access management and related end user devices tasks based on IT policies and standards.
 • Application of break-fix analysis on end user device operating systems, applications, utilities, Internet/Intranet tools, and related end user device services.
 • Performing with the troubleshooting on managed Azure active directory, cloud environment and other related services.
 • Performing with the network/connectivity related tasks, and preventive maintenance for all company Sites.
 • Proactive monitoring of all systems used at all company sites and provide improvement plan as regular basis.
 • Manage and maintain all IT assets inventory and keep up to date information.
 • Responsible in providing recommendation and support for virtual meeting, webinar or any live meeting on various platform such as MS Team, Zoom, Google Meet,.etc.
 • Responsible in managing ticketing system and control the end-to-end life cycle of ticket assigned by supervisor.
 • Performs assigned activities or tasks which are aligned to the set objectives by the management.
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Bangkok HQ - Thai Wah Tower (Sathorn)
คุณสมบัติ:
 • Proven experience as IT application management, IT Business partner or Digital transformation with 7-10 years experiences in the fields.
 • Experience of developing and executing strategic plans and/or Application and project portfolios/Roadmap
 • Full life cycle of SAP and/or CRM Implementation experience is a must.
 • Advance knowledge of enterprise application and digital technology such Big data, BI, AI, RPA, ML, AR, VR, iOT
 • Strong Project management and change management skills.
 • Strong analytical skills, including an understanding of business economics and financial resources
 • Ability to manage multiple projects
 • Strong communication and collaboration skills
 • Problem-solving aptitude with "Can Do" attitude.
ความรับผิดชอบ:
 • Responsible for the development and implementation of solution roadmaps and to ensure successful introductions across the organization and with external customers.
 • Design and enforce IT procedure and policy under IT organization with IT management team to execute across all Thai Wah sites.
 • Manage overall applications and digital assets for all Thai Wah sites and control IT applications/digital’s asset license and architecture inventory to be up to date.
 • Develop IT SLA to be agreed and aligned with Key business stakeholders and control IT Application operation KPI
 • Be responsible for IT Vendor and contract management of the solution and ensure the vendor assessment to be conducted as regular basis.
 • Collaborate with architecture and operations teams to ensure solution compatibility with company standards.
 • Support and advise business in implementing and controlling the right access management for all applications and digital assets
 • Manage and control IT compliance and risk management for all applications and digital assets and jointly align with enterprise architecture lead to mitigate all related risks.
 • Review and assess the application usage, performance, value proposition and user’s satisfaction in timely manner.
 • Be leader for application incident and problem management
 • Ensure data is handled, transferred or processed according to legal and company guidelines
 • Provide support and guidance to stakeholders as trusted application/digital advisor.
 • Control costs and budgets regarding IT applications and digital assets.
 • Lead all IT projects and change management for applications and digital assets
 • Develop and execute people development plan according to job role and career path.
 • Plan and integrate new technology to improve Thai Wah architecture based on technology trend and Thai Wah strategy.
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Bangkok HQ - Thai Wah Tower (Sathorn)
คุณสมบัติ:
 • BSc/BA in Computer Science, IT or relevant field
 • Proven experience as IT system and security with more than 5 years experiences in the field.
 • Extensive hand on experiences in implementing and maintaining M365 platform, Network, firewall and servers (Cloud/On premise) and application infrastructure (SAP).
 • Advance knowledge of IT security and system is a MUST.
 • Advanced knowledge of networks and cloud computing.
 • Understand and experience in various new technology (e.g. Could, iOT, RPA, ML, Big Data).
 • Analytical skills is important for this role.
 • Ability to manage multiple projects.
 • Strong communication and presentation skills
 • Problem-solving aptitude with "Can Do" attitude.
 • Any security certification is preferred.
ความรับผิดชอบ:
 • Design, implement and maintain security for system, network, firewall and devices
 • Develop and control IT security policy across all sites.
 • Monitor and measure security score/KPI, mitigate all security finding from audit and security assessment
 • Maintain and optimize company networks and servers (Cloud/on Premises)
 • Be Administrator of Microsoft 365, server, database, web hosting, and other infrastructure devices.
 • Monitor and Maintain Backup process, Disaster recovery plan, restoration and system security operations (e.g. user authorization, firewalls, Access control, end points)
 • Manage installations, upgrades and configurations of network, firewall and servers
 • Assess and review system performance and recommend improvements
 • Resolve issues escalated by users and helpdesk
 • Ensure data is handled, transferred or processed according to legal and company guidelines
 • Provide support and guidance to stakeholders via EUX staffs
 • Manage vendor/supplier who provide system and security services
 • Own risk mitigation for cyber security and other related risks to report as regular basis.
 • Perform vulnerability scan, produce report and plan to resolve risk finding.
 • Proactive monitor all cyber security news and take action to minimize for company
 • Perform duty per supervisor’s assignment.
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Bangkok HQ - Thai Wah Tower (Sathorn)
คุณสมบัติ:
 • Bachelor or master’s degree in Engineering, Business Administration, or Finance.
 • 3 years of cross-functional experience preferably in manufacturing, Food Tech, and Ag Tech
 • 3 to 5 years of experience working on a business transformation projects
 • Experience working in a business improvement and project management role in a dynamic environment
 • Making decisions, problem-solving, and analytical skills
 • Good communications and presentation skills
 • Fluent in spoken and written English
ความรับผิดชอบ:

1. Collaborate and support teams in formulating the long-term plan, annual plans, and operations development plans through:

 • Research market and customer information, identify risks and opportunities to propel the business forward
 • Coordinating with key stakeholders to collect relevant data for further analysis
 • Support in facilitating workshops to identify new concepts, breakthrough ideas leading to new business opportunities
 • Work closely with cross-functional teams to develop solutions to improve overall company efficiency, cost-effectiveness, and productivity
 • Support in designing improvement plans

2. Support cross-functional teams to manage the execution of Special Projects:

 • Developing program report structure outlining initiatives, key milestones, trials, rollout, investments, benefits
 • Monitor the program process and work closely with key stakeholders to ensure the program meets financial targets and key activity milestones as planned
 • Establish operations plan share point to control and consolidate and make visible information from teams

3. Support in adhoc business development opportunities as required

สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Bangkok HQ - Thai Wah Tower (Sathorn)
คุณสมบัติ:
 • Bachelor's degree in accounting.
 • At least 5 years of experience in Accounting, External Audit, or related fields.
 • Experience of working in the Shared Services function.
 • Strong accounting principle.
 • SAP skill and Database Management is preferable.
 • Good interpersonal and communication skills, service orientated with a positive attitude.
 • Good command of English.
ความรับผิดชอบ:
 • Control, review and follow up the accounting recordation until to book-closing of Oversea Subsidiaries
 • Analyze the financial statements and review the accounting report arrangements of the Oversea Subsidiaries.
 • Review the information arrangements of Oversea Subsidiaries submission to the consolidated financial statement team, such as the Inter-company confirmation, Information for supporting consolidated financial statements, Notes to the financial statements for the consolidated financial statements, etc.
 • Other ad-hoc assignments.
 • Improve the accounting system and propose improvements of oversea subsidiaries.
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Bangkok HQ - Thai Wah Tower (Sathorn)
คุณสมบัติ:
 • Master of Business Administration or Accounting/Finance and experienced in commercial, trading or manufacturing background.
 • Minimum 5 years’ experiences in project management/feasibility study/ commercial finance.
 • Knowledge of commercial business, costing analysis and consolidated financial statements
 • Good in analytical skills, presentation skill and communication skill
 • Strong in problem-solving, well-organized, logical mindset and leadership
 • Ability to multi-task, work under pressure and meet deadlines
 • Good communication English
ความรับผิดชอบ:
 • Monitor and control all elements of P&L, Balance sheet and Cashflow to align with Annual Budget
 • Deal with Accounting Shares Service team for all finance and accounting transaction including closing month, quarter and year-end
 • Co-work with Accounting Shares Service team for finance and accounting process improvement
 • Co-control all costs and expenditures across the organization such as Operation team and Costing team to drive cost-saving and efficiency improvement
 • Become a Strategic Partner with Business head and key players such as Commercial team, Marketing team, Operation etc. to drive and achieve the company success
 • Prepare weekly, monthly and quarterly management reports focusing on financial results analysis and ensures timely and accurate with full understanding of business insight.
 • Run monthly, quarterly and full-year forecast financial report ie P&L, Balance sheet, Cash flow and Capex tracking
 • Provide feasibility study for each BU project with ROI analysis or other analytic dimensions
 • Own process and preparation of Annual Budget and short term and long term strategy plan
 • Conduct business unit team for monthly business meeting
 • Support management team to deal with all management and executive presentation for the board meeting and related meetings such as monthly business review and quarterly strategic review with high-quality analytics, accuracy and also deliver presentation punctually
 • Closely work and liaise with internal and external auditors, consultant, banking and other related parties for all finance & accounting policy and relevant regulation
 • Perform for all ad-hoc assignment with quality finance and business perspectives
สมัครงาน