17 ผลลัพธ์
Manager - Treasury
สถานที่ทำงาน:
 • Bangkok, Headquarter
คุณสมบัติ:
 • Bachelor’s degree or higher in Finance or Accounting.
 • Minimum 10 years background in corporate treasury or Banking institution. Have direct experience dealing with banking loan, FX management.
 • Good command in English that able to communicate with oversea affiliates/ oversea banks.
 • Detail oriented, well managed skills.
 • Experience in ERP. SAP background is a plus.
ความรับผิดชอบ:
 • Manage operational daily cash management.
 • Liquidity management through cashflow planning and forecasting.
 • Manage FX derivatives to mitigate the volatility of FX change.
 • Liaise with commercial banks to secure loan, manage banking facilities for source of funds.
 • Handle documents/ agreements related to Bank/ BOT or other related to all treasury works.
 • Explore source of funds from commercial banks or other modes i.e. Bond issuing.
 • Manage oversea bank account opening, obtain credit facility, manage fund transfer between intercompany.
 • Manage admin security for all banking system.
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Bangkok, Headquarter
คุณสมบัติ:
 • Bachelor’s degree in Law, Business Administration, or related fields
 • 3-5 years of experience as a Company Secretary or in related fields, experience in a listed company would be an advantage.
 • Experience in handling corporate applications with the Ministry of Commerce and the Revenue Department would be a significant advantage.
 • Possess a willingness to learn, ability to prioritize work and keep deadlines and to work individually as well as in a team, detail-orientated.
 • Good command of English.
ความรับผิดชอบ:
 • Prepare and coordinate for making One Report and ensure its compliance with legal and corporate governance requirements.
 • Handle all applications regarding corporate matters in connection with the Ministry of Commerce and the Revenue Department
 • Maintain all statutory documents of the Company and its subsidiaries in a systematic manner.
 • Manage and handle Board of Directors, Board Committees, Subsidiary Board of Directors, and Shareholder Meetings, ensuring that they adhere to all applicable legal and corporate governance requirements
 • Disclose the company's information to SEC and SET system.
 • Liaising with the SET, SEC, and TSD to make sure company information disclosures to regulatory bodies are completed and in compliance with the law
 • Maintain and keep up to date with knowledge of relevant legislation and best practice.
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Bangkok, Headquarter
คุณสมบัติ:
 • Bachelor of Engineering or Business Administration or related fields
 • At least 5 years of working experience in procurement engineer
 • Knowledge of ISO, GMP & HACCP and others
 • Acknowledge of current applicable Law of Enterprise, Customs, Tax
 • Able to use Microsoft office ; experience with ERP system
 • Good command of English in correspondence and contract negotiation
 • Project management and Analytical skills with people management
 • Strong people management and coaching skill
 • Positive attitude with “can do” thinking and team working
ความรับผิดชอบ:
 • Expertise in purchasing of equipment, spares, materials, and energy where the Materials will be shipped from, and which vendor(s) provided with the best pricing and services.
 • Do Vendor & supplier management and negotiate with supplier on competitive price and secure supply.
 • In charge of market survey on supply chain and propose a better method/ plan/ strategy of purchasing on periodically.
 • Support Management on the assignment.
 • Manage tools, materials and staff training to be able to process and follow up with international system standard.
 • Join in Board of Project Management as a member for new project. (if any)
 • Create strategic plans are drawn up with suppliers to support the manufacturing flow management process.
 • Create and control activities related to planning, scheduling and supporting manufacturing operations
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Bangkok, Headquarter
คุณสมบัติ:
 • Bachelor's degree in food science and technology, or a related field, is required
 • At least 8 years of experience and at least 4 years in the food industry
 • Experience in product inspection and quality assurance
 • Passed training in quality system ISO 9001:2015, GMP, HACCP, BRC, FSSC 22000
 • Computer literate in Microsoft Office
 • Good command of English, both spoken and written.
 • Proactive, Initiative, good analytical, interpersonal & communication skills.
ความรับผิดชอบ:
 • Required to comply with and support all Food Safety and Quality policies, programs, and procedures to ensure our products meet and exceed consumers’ expectation.
 • Assure food safety through the implementation and monitoring of plant programs.
 • Actively leads and/or participates in all internal, regulatory and GMP, HACCP and FSSC 22000 audit activities, including but not limited to GMP, Recall & Traceability, and Safety.
 • Reviews and maintains up-to-date documentation for all company manual quality programs to include policies, procedures, forms, work instructions, and programs.
 • Annually verifies all HACCP plans or when required due to project changes.
 • Ensure all products manufactured meet product meets specifications.
 • Strictly adheres to all company and plant policies concerning safety, GMP’s, rules and procedures.
 • Assist, analyze and communicate quality issues, including consumer complaints, and initiate applicable corrective measures.
 • Assist all plant departments with the coordination and preparation of audit information and communicate areas of potential non-compliance
 • Review all third party, customer, and internal audit standards to ensure compliance.
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Rayong
คุณสมบัติ:
 • Bachelor's degree in food science and technology, or a related field, is required
 • At least 5 years of experience and at least 4 years in the food industry
 • Experience in product inspection and quality assurance
 • Passed training in quality system ISO 9001:2015, GMP, HACCP, BRC, FSSC 22000
 • Computer literate in Microsoft Office
 • Good command of English, both spoken and written
 • Proactive, Initiative, good analytical, interpersonal & communication skills
ความรับผิดชอบ:
 • Required to comply with and support all Food Safety and Quality policies, programs and procedures to ensure our products meet and exceed consumers’ expectation.
 • Assure food safety through the implementation and monitoring of plant programs.
 • Actively leads and/or participates in all internal, regulatory and GMP, HACCP and FSSC 22000 audit activities, including but not limited to GMP, Recall & Traceability, and Safety.
 • Reviews and maintains up-to-date documentation for all company manual quality programs to include policies, procedures, forms, work instructions, and programs.
 • Annually verifies all HACCP plans or when required due to project changes.
 • Ensure all products manufactured meet product meets specifications.
 • Strictly adheres to all company and plant policies concerning safety, GMP’s, rules and procedures.
 • Assist, analyze and communicate quality issues, including consumer complaints, and initiate applicable corrective measures.
 • Assist all plant departments with the coordination and preparation of audit information and communicate areas of potential non-compliance.
 • Review all third party, customer, and internal audit standards to ensure compliance.
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Bangkok, Headquarter
คุณสมบัติ:
 • Bachelor’s degree in food science, food technology, food engineering, production engineering, chemistry, or related field
 • 1-3 years of experience in R&D from food manufacturing, New graduate are welcome (For R&D New Ingredients position)
 • Good knowledge of process development in food industry and can adjust the machine for production process
 • Experience in carbohydrate or protein technology and have lab skills are preferable
 • Strong in communication skills, problem-solving, well-organized, logical mindset, and leadership
 • Good command of written and spoken both of Thai and English
 • Good computer literacy (Microsoft Office, Internet, E-mail)
 • Be able to work upcountry
ความรับผิดชอบ:
 • Research and develop NPD concepts, prototype, and improve new products from new ingredients.
 • Develop and define process design, key process parameter settings and new production technology for development of new product.
 • Conduct pre-launch production (pilot scale) of new products and process in collaboration with production and related department.
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Nakhon Pathom
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหาร และผ่านการเป็นผู้ควบคุมงานมาอย่างน้อย 4-6 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ RCA
 • มีความรู้ด้าน GHP/GMP HACCP ISO 9001-2015
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสารดี มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ปัญหาได้ดี
ความรับผิดชอบ:
 • ควบคุมการผลิตแป้งและสาคูให้ได้ตามเป้าหมายตามแผนการผลิต
 • ควบคุม ติดตาม แก้ปัญหา เรื่องปัจจัยการผลิต ได้แก่ แรงงานผลิต วัตถุดิบ เครื่องจักร อะไหล่ อุปกรณ์การผลิต กระบวนการผลิตในเรื่องของเวลา ปริมาณ คุณภาพ ให้บรรลุตามเป้าหมายการผลิต และควบคุมระบบ GHP
 • บริหารจัดการควบคุมดูแลการรับ การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บการดูแลรักษาและการจ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การทดสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย และรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • สรุปรายงานการผลิตและ KPI
 • ริเริ่มแนะนำหรือจัดเตรียมวิธีการแก้ปัญหา และทวนสอบการนำวิธีแก้ปัญหาไปปฏิบัติ
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Nakhon Ratchasima
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วัดคุมอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานผลิตอาหารและการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรในโรงงาน 1-3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านวงจรไฟฟ้า วงจรควบคุม นิวเมติกส์ ไฮดรอลิก
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Why Why Analysis, Kaizen
 • สามารถเขียนโปรแกรม PLC Mitsubishi, Siemens ได้
 • มีทักษะการสื่อสารดี ความเป็นผู้นำ สามารถแก้ปัญหาได้ดี
ความรับผิดชอบ:
 • รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ในส่วนงานไฟฟ้าเชิงป้องกัน ตามแผนการบำรุงรักษา รวมถึงวางแผนและจัดทำเอกสารการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • วิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุ เพื่อหาทางป้องกัน
 • ประสานงานกับทีมซ่อมบำรุงไฟฟ้า ในการซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย และควบคุมดูแลทีมบุคลากร ดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
 • ร่วมตรวจรับเครื่องจักรใหม่ อุปกรณ์และอะไหล่ ต่างๆ งานไฟฟ้า รวมทั้งทดสอบการใช้งานร่วมกับหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุมงานรับจ้างช่วงงานซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนอะไหล่ ติดตั้ง ส่วนของงานไฟฟ้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Kalasin
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไปในงานวิศวกรรมซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, เครื่องมือวัด, ระบบคอนโทรล ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม PLC, SCADA, HMI, Auto CAD
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องจักรในโรงงานผลิตสินค้าอาหาร และ Food Safety
ความรับผิดชอบ:
 • ควบคุม ดูแลงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ออกแบบ พัฒนา ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงการแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้น
 • ปฏิบัติการสอบเทียบ/ทวนสอบเครื่องมือวัด หรืออุปกรณ์ตรวจวัดในกระบวนการผลิต รวมทั้งวิเคราะห์ ออกแบบระบบไฟฟ้าและการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด
 • ให้คาแนะนำกับช่างซ่อมบารุงไฟฟ้าในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Nakhon Pathom
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีโลจิสติกส์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโลจิสติกส์ คลังสินค้า การจัดส่งสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการบริหารทีมงาน
 • มีทักษะเชี่ยวชาญการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office, Email
 • สามารถใช้งานโปรแกรม SAP ได้
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี มีความอดทน มีความกระตือรือร้น
ความรับผิดชอบ:
 • บริหารแผนงานของฝ่ายให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย และนโยบายของบริษัท
 • ควบคุมระบบการทำงานตามมาตรฐานระบบคุณภาพ GHP/HACCP, สิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย
 • บริหารจัดการเชิงรุกในการตรวจสอบข้อมูลสินค้าคงคลัง วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ อะไหล่ ให้มีประสิทธิภาพ
 • วางแผนและบริหาร จัดการบุคคลากรในฝ่าย ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำรายงานข้อมูล วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุง การทางาน เสนอต่อผู้บริหาร
 • ปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานของคลัง ให้รองรับต่อการเติบโต และการแข่งขันทางธุรกิจ
 • บริหารพื้นที่คลัง และการหมุนเวียนสินค้าคงคลังให้คล่องตัว ลดระยะเวลาในการจัดเก็บสินค้า
 • กำกับดูแลการจัดส่งสินค้า ตารางขนส่งสินค้า ให้ถึงมือลูกค้าได้ตามกาหนดและถูกต้อง
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Rayong
คุณสมบัติ:
 • Bachelor's Degree in Mechatronics Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, and Instrumentation Engineering.
 • At least 5 years of work experience in Maintenance in manufacturing and petrochemical or plastic industry would be an advantage.
 • Having knowledge of SCADA, and SAP would be preferred.
 • Good knowledge of Auto CAD or Solid work.
 • Good computer skills in Microsoft Office Suite (Word, PowerPoint, and Excel)
 • Good command of English – speaking, reading, and writing
ความรับผิดชอบ:
 • Responsible for the machine's installation and maintaining all the factory's mechanical components, including all the staff, partners, and assets.
 • Inspection of machinery and facilities utilizing mechanical, electrical, and calibration equipment. to identify the problem's cause and suggest timely, effective solutions.
 • Execute the maintenance schedule while supervising all mechanical, electrical, and calibration repair and installation tasks.
 • Perform in the field of mechanical, electrical, and calibration engineering inspection and construction supervision. to fulfill the requirements of the business and be in alignment with the plan.
 • Operate on mechanical, electrical, and calibrate instrument inspection and maintenance by the master plan. the company's system includes a monitoring system for equipment inventories.
 • Participate in budget and cost control for the maintenance of calibration, electrical, and mechanical equipment.
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Rayong
คุณสมบัติ:
 • Bachelor's Degree or Master Degree in Polymer Science or Polymer Engineering
 • 3 - 5 years of experience in Chemical Industry, preferably in Thermoplastic Starch, Bioplastics, Compounds, Compostable packaging, Mulch film, etc
 • Could operate extrusion, blown/cast film, injection and some testing equipment: tensile test, melt flow index, dart drop test, DSC, FTIR, TGA etc
 • Good technical knowledge in plastic compound, additives, processing (blown film & injection) in order to support product development.
 • Proactive, Initiative, good analytical, interpersonal & communication skills.
 • Can work in Rayong area.
ความรับผิดชอบ:
 • Support product development based on new products in Specialty Business. (Thermoplastic Starch & Compound, Bioplastic trading, Green packaging, Green Agricultural products, Biomass/fiber composites)
 • Directly engagement with RD, QA/QC, production, sale team for new product development.
 • Responsible for new product development day to day activities and filing systematic record on development work and test results.
 • Regular update project trial report and presentation to management team.
 • Drive new customer development project (testing, find alternative solution from Thai Wah product value chain)
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Bangkok, Headquarter
คุณสมบัติ:
 • Bachelor's degree in food science and technology, or a related field, is required
 • At least 8 years of experience and at least 4 years in the food industry
 • Experience in product inspection and quality assurance
 • Passed training in quality system ISO 9001:2015, GMP, HACCP, BRC, FSSC 22000
 • Computer literate in Microsoft Office
 • Good command of English, both spoken and written.
 • Proactive, Initiative, good analytical, interpersonal & communication skills.
ความรับผิดชอบ:
 • Required to comply with and support all Food Safety and Quality policies, programs, and procedures to ensure our products meet and exceed consumers’ expectation.
 • Assure food safety through the implementation and monitoring of plant programs.
 • Actively leads and/or participates in all internal, regulatory and GMP, HACCP and FSSC 22000 audit activities, including but not limited to GMP, Recall & Traceability, and Safety.
 • Reviews and maintains up-to-date documentation for all company manual quality programs to include policies, procedures, forms, work instructions, and programs.
 • Annually verifies all HACCP plans or when required due to project changes.
 • Ensure all products manufactured meet product meets specifications.
 • Strictly adheres to all company and plant policies concerning safety, GMP’s, rules and procedures.
 • Assist, analyze and communicate quality issues, including consumer complaints, and initiate applicable corrective measures.
 • Assist all plant departments with the coordination and preparation of audit information and communicate areas of potential non-compliance
 • Review all third party, customer, and internal audit standards to ensure compliance.
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Bangkok, Headquarter
คุณสมบัติ:
 • Bachelor of Engineering or Business Administration or related fields
 • At least 8 years of working experience in procurement engineer
 • Knowledge of ISO, GMP & HACCP and others
 • Acknowledge of current applicable Law of Enterprise, Customs, Tax
 • Able to use Microsoft office ; experience with ERP system
 • Good command of English in correspondence and contract negotiation
 • Project management and Analytical skills with people management
 • Strong people management and coaching skill
 • Positive attitude with “can do” thinking and team working
ความรับผิดชอบ:
 • Expertise in purchasing of equipment, spares, materials, and energy where the Materials will be shipped from, and which vendor(s) provided with the best pricing and services.
 • Do Vendor & supplier management and negotiate with supplier on competitive price and secure supply.
 • In charge of market survey on supply chain and propose a better method/ plan/ strategy of purchasing on periodically.
 • Support Management on the assignment.
 • Manage tools, materials and staff training to be able to process and follow up with international system standard.
 • Join in Board of Project Management as a member for new project. (if any)
 • Create strategic plans are drawn up with suppliers to support the manufacturing flow management process.
 • Create and control activities related to planning, scheduling and supporting manufacturing operations
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Bangkok, Headquarter
คุณสมบัติ:
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 5 years of experience in fixed assets accounts
 • Good working knowledge of Microsoft Office Excel and SAP
 • Strong analytical thinking and negotiation skills
 • Good Command in English
ความรับผิดชอบ:
 • Handling assets and GL.
 • Handing internal budget order numbers and entering CAPEX & OPEX into the system.
 • Control fixed assets and ROU in accordance with accounting standards and Tax.
 • Handle fixed assets under construction.
 • Fixed assets physical count leader.
 • Prepared fixed assets reports and related reports in the responsibility area.
 • Prepare and coordinate details to support audit work. (External/Internal)
 • Ensure compliance with the law and the company's policy.
 • Ad-hoc tasks as assigned.
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Bangkok, Headquarter
คุณสมบัติ:
 • Bachelor’s degree in food science, food technology, food engineering, production engineering, chemistry, or related field
 • 1-3 years of experience in R&D from food manufacturing, New graduate are welcome (For R&D New Ingredients position)
 • Good knowledge of process development in food industry and can adjust the machine for production process
 • Experience in carbohydrate or protein technology and have lab skills are preferable
 • Strong in communication skills, problem-solving, well-organized, logical mindset, and leadership
 • Good command of written and spoken both of Thai and English
 • Good computer literacy (Microsoft Office, Internet, E-mail)
 • Be able to work upcountry
ความรับผิดชอบ:
 • Research and develop NPD concepts, prototype, and improve new products from new ingredients.
 • Develop and define process design, key process parameter settings and new production technology for development of new product.
 • Conduct pre-launch production (pilot scale) of new products and process in collaboration with production and related department.
สมัครงาน
สถานที่ทำงาน:
 • Rayong
คุณสมบัติ:
 • Bachelor's degree in food science and technology, or a related field, is required
 • At least 5 years of experience and at least 4 years in the food industry
 • Experience in product inspection and quality assurance
 • Passed training in quality system ISO 9001:2015, GMP, HACCP, BRC, FSSC 22000
 • Computer literate in Microsoft Office
 • Good command of English, both spoken and written
 • Proactive, Initiative, good analytical, interpersonal & communication skills
ความรับผิดชอบ:
 • Required to comply with and support all Food Safety and Quality policies, programs and procedures to ensure our products meet and exceed consumers’ expectation.
 • Assure food safety through the implementation and monitoring of plant programs.
 • Actively leads and/or participates in all internal, regulatory and GMP, HACCP and FSSC 22000 audit activities, including but not limited to GMP, Recall & Traceability, and Safety.
 • Reviews and maintains up-to-date documentation for all company manual quality programs to include policies, procedures, forms, work instructions, and programs.
 • Annually verifies all HACCP plans or when required due to project changes.
 • Ensure all products manufactured meet product meets specifications.
 • Strictly adheres to all company and plant policies concerning safety, GMP’s, rules and procedures.
 • Assist, analyze and communicate quality issues, including consumer complaints, and initiate applicable corrective measures.
 • Assist all plant departments with the coordination and preparation of audit information and communicate areas of potential non-compliance.
 • Review all third party, customer, and internal audit standards to ensure compliance.
สมัครงาน