ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 09/03/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free Float)
3,898
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
50.15
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 08/03/2567 ประเภท : XM
จำนวน
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด
4,213
% การถือหุ้น
แบบไร้ใบหุ้น
59.78

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 08 มีนาคม 2567

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 Chang Fung Company Limited 89,093,634 10.12
2 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) 88,347,051 10.03
3 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch 38,733,163 4.40
4 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 35,123,200 3.99
5 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 34,708,545 3.94
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 33,630,689 3.82
7 Li-ho Holdings (Private) Limited 29,339,371 3.33
8 Mr. Ho Kwonping 25,839,008 2.93
9 Credit Suisse AG, Singapore Branch 20,375,990 2.31
10 นาย กิตติวุฒิ วัฒนคำแสง 19,356,258 2.20