ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 09/03/2565
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free Float)
3,668
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
49.89
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 03/05/2565 ประเภท : XD
จำนวน
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด
4,082
% การถือหุ้น
แบบไร้ใบหุ้น
59.68

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 Chang Fung Company Limited 89,093,634 10.12
2 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) 88,347,051 10.03
3 Credit Suisse AG, Singapore Branch 56,709,153 6.44
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 41,462,175 4.71
5 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 35,123,200 3.99
6 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 34,708,545 3.94
7 Li-ho Holdings (Private) Limited 29,339,371 3.33
8 Mr. Ho Kwonping 25,839,008 2.93
9 นาย กิตติวุฒิ วัฒนคำแสง 19,356,258 2.20
10 MR. HO KWONCJAN 17,367,498 1.97