แป้งอัลฟา

แป้งอัลฟาเป็นแป้งมันสำปะหลังดัดแปรชนิดหนึ่งซึ่งใช้กระบวนการแปรรูปทางกายภาพ และมีการใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมยากันยุง อุตสาหกรรมหล่อโลหะ เป็นต้น

โดยมีบริษัท ไทยวาอัลฟาสตาร์ช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ดำเนินการผลิตและจำหน่าย ตลาดใหญ่ของแป้งอัลฟาอยู่ที่ญี่ปุ่น และไต้หวัน ปัจจุบันบริษัท ไทยวาอัลฟาสตาร์ช จำกัด ได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการของตลาด และยังสามารถผลิตแป้งอัลฟาตามสูตรที่ใช้เฉพาะอุตสาหกรรมแต่ละรายได้อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้สามารถส่งออกได้มากขึ้นทั้งในด้านปริมาณและมูลค่าโรงงานผลิตแป้งอัลฟาของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาตรฐาน GMP และ HACCP รวมทั้งเครื่องหมาย HALAL

รางวัลและมาตรฐาน ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของแป้งอัลฟา