แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส

คุณสามารถแนบข้อมูลของคุณได้ที่นี่
ไฟล์แนบ (ไฟล์ขนาดสูงสุด: 5MB อนุญาตให้ใช้ .doc, .docx และ .pdf)

การแจ้งเบาะแสการทุจริต

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

ช่องทางในการรับข้อร้องเรียน

โทรศัพท์ : +66 (2) 285 0040 ต่อ 2701

โทรสาร : +66 (2) 285 0255

ไปรษณีย์ :
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

อีเมล :
ประธานกรรมการ - bod@thaiwah.com
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ - arc@thaiwah.com
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน - ia@thaiwah.com