รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (วันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ : 7 พฤษภาคม 2567)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (วันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ : 25 มีนาคม 2567)
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) คลิก
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดาวน์โหลด
ประวัติผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการยืนยันตัวตน และหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (หากต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร กรุณาแจ้งมายังอีเมล CA@thaiwah.com)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
แบบขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566 ในแบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์และวิธีการการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
หลักฐานการถือหุ้นและหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด