นโยบายเงินปันผลของบริษัท

นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นนโยบายที่เน้นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นถือเงินลงทุนในบริษัทฯ ในระยะยาว โดยสามารถคาดการณ์เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีได้ ซึ่งมิได้รับผลกระทบจากความผันผวนของกำไร ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว นโยบายเงินปันผลของ บริษัทฯ จึงยึดหลักของความมีเสถียรภาพการคาดการณ์ได้ และเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นที่บริหารจัดการได้ ดังนี้

  • ความมีเสถียรภาพ
    บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลทุกปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ ประสบผลขาดทุนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อมิให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบในเชิงลบจากความผันผวนของกำไรในแต่ละปี
  • การคาดการณ์ได้
    ผู้ถือหุ้นจะสามารถประมาณการถึงเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปี ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถบริหารจัดการกลยุทธ์การลงทุนของตนได้ดียิ่งขึ้น
  • เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นที่บริหารจัดการได้
    บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นและมีความผันผวนน้อยที่สุดในแต่ละปีภายใต้กรอบของการเพิ่มขึ้น ที่กำหนดไว้อย่างกว้างๆ แต่ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลกำไรจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเงินสด และประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทฯ
นโยบายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทย่อยนั้นๆ จากการพิจารณาถึงเงินสดที่มีอยู่ หลังจากที่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนรายการใหญ่ๆ และข้อตกลงในการชำระหนี้คืนในปีต่อไป

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย
21/02/66 28/04/66 19/05/66 เงินปันผล 0.2158 บาท
22/02/65 29/04/65 20/05/65 เงินปันผล 0.2159 บาท
24/02/64 11/05/64 21/05/64 เงินปันผล 0.134 บาท
25/02/63 07/05/63 25/05/63 เงินปันผล 0.134 บาท
26/04/62 08/05/62 24/05/62 เงินปันผล 0.32 บาท
22/02/61 08/05/61 25/05/61 เงินปันผล 0.32 บาท
21/02/60 27/04/60 19/05/60 เงินปันผล 0.21 บาท
10/08/59 25/08/59 09/09/59 เงินปันผล 0.09 บาท
23/02/59 04/05/59 25/05/59 เงินปันผล 0.27 บาท