TWPC ติด ESG 100 สองปีซ้อน

บมจ. ไทยวา หรือ TWPC ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน100 บริษัทจดทะเบียน ติดอันดับ ESG 100 เป็นปีที่ 2 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จากสถาบันไทยพัฒน์ แสดงให้เห็นว่า TWPC มีความสามารถในการดำเนินงานเติบโตโดดเด่นต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นแบบอย่างที่ดี มีธรรมาภิบาล