Thai Wah Care & Community Day 2023

1 กรกฎาคม ของทุกปี ไทยวาได้กำหนดให้เป็นวัน Thai Wah Care & Community Day วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมพัฒนา สนับสนุนชุมชน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ โรงงาน และชุมชน โดยรอบบูรณาการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ “Creating Innovation and Sustainability from Farm to Shelf”

โดยตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม ไทยวาได้จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน อาทิเช่น การบริจาคเงิน ทุนการศึกษา และผลิตภัณฑ์ให้แก่นักเรียน ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และกลุ่มเปราะบาง, การปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เด็กเล็ก โรงจอดจักรยาน ภูมิทัศน์ของโรงเรียนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน, กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบจากผลิตภัณฑ์ไทยวา และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้คนในชุมชนอีกด้วย

ไทยวาสนับสนุนให้พนักงานเป็นผู้ให้ รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และร่วมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน